ارتباط بین سازمانی و یادگیری

برای ترویج مبادلات و همکاری بین شرکت ها، شرکت فعالیت های یادگیری مبادلات بین شرکت ها را در این فعالیت برگزار کرد، در این فعالیت بیشتر یاد گرفتیم، از یک سو، از طریق یک روش، روش حرفه ای برای حل فرآیند کسب و کار، توانایی حل مشکلات؛ از سوی دیگر، این هم یک راه خوب برای افزایش همکاری بین شرکت ها، بهبود ارتباطات و همکاری میان بخش ها است. خانواده ی nicejune هماهنگ تر می شوند، بنابراین انعطاف پذیری سازمانی، روحیه تیم شرکت، اجازه می دهد ما با شور و شوق بیشتری در آینده کار می کنیم.