انجمن بازرگانی و صنایع دونگووان می آید

انجمن توسعه تجارت و صنایع دونگوانا برای بازدید از شرکت ما، ایجاد مبادله عمیق از توسعه و برنامه ریزی شرکت می آید. در همان زمان، انجمن توسعه تجارت و صنعت به شدت از نگرش و کارآیی ما سخن گفت. در آینده، آنها قویا از کار شرکت ما حمایت خواهد کرد و توسعه بلند مدت شرکت را ترویج خواهد کرد.